PC symbol färg

LECTIONARIUM HÖSTEN 2020

Första texten läses i laudes, andra i middagsbönen och tredje i vesper.
Till varje veckas läsningar finns frågor att fundera på som används i det dagliga bibeldelandet på Pilgrimscentrum kl. 9:30.

.V. 35:           23–29 augusti
Elfte efter trefaldighet: Tro och liv
GT                  Jes 1:10–17
Epistel            Jak 1:22–25
Evangelium  Matt 23:1–12
Psaltaren        Ps 143:6–10
Bibelsällsk.  1 Kung 8:27–30
 
Måndag
Morgon        Jes 1:10–17
Middag        Ps 86:1–7
Kväll            Apg 20:1–12
 
Tisdag
Morgon        Jak 1:22–25
Middag        Ps 5:2–4
Kväll            Apg 20:13–24
 
Onsdag
Morgon        Matt 23:1–12
Middag        Esr 8:22–23
Kväll            Apg 20:25–38
 
Torsdag
Morgon        Rom 3:21–28
Middag        Ps 42:2–4
Kväll            Matt 23:1–12
 
Fredag
Morgon        Amos 5:21–24
Middag        2 Kung 19:17–19
Kväll            Apg 21:1–16
 
Lördag
Morgon        Luk 18:9–14
Middag        Matt 6:9–13
Kväll            Apg 21:17–26
 
Vad av det jag ger till Gud riskerar att vara annat än det Gud vill ha av mig? Och vad av det Gud vill ha, behåller jag för mig själv? (Jes.)
Hur är förhållandet mellan att bli salig av tro och att bli det av gärningar? (Jak.)
Hur kan jag både vara ödmjuk och kliva fram med de gåvor Gud gett mig? (Matt)
Hur ser mitt liv ut när tro och liv drar åt samma respektive olika håll?

V. 36:           30 augusti–5 september
Tolfte efter trefaldighet: Friheten i Kristus
GT                  2 Mos 23:10–12
Epistel            Gal 4:31–5:6
Evangelium  Mark 2:23–28
Psaltaren        Ps 145:13b–18
Bibelsällsk.  Matt 7:7–8
 
Måndag
Morgon        Gal 4:31–5:6
Middag        Matt 7:9–11
Kväll            Apg 21:27–36
 
Tisdag
Morgon        2 Mos 23:10–12
Middag        Ef 1:18–21
Kväll            Apg 21:37–22:11
 
Onsdag
Morgon        Mark 2:23–28
Middag        Ef 3:14–19
Kväll            Apg 22:12–21
 
Torsdag
Morgon        Ps 145:13b–18
Middag        Fil 1:3–6
Kväll            Mark 2:23–28
 
Fredag
Morgon        Mark 7:31–37
Middag        Fil 1:9–11
Kväll            Apg 22:22–30
 
Lördag
Morgon        Luk 13:10–17
Middag        Fil 4:4–7
Kväll            Apg 23:1–11
 
Hur kan vi ge varandra frihet? (2 Mos.)
Varför känns slavoket ibland mer lockande är friheten? (Gal.)
Vilka hemmagjorda ”heliga” påbud rättar vi oss efter idag? (Mark.)
Hur är relationen mellan frihet och oberoende?
 
V. 37:           6–12 september
Trettonde efter trefaldighet: Medmänniskan
GT                  Jer 38:7–13
Epistel            Rom 12:16–21
Evangelium  Matt 7:12
Psaltaren        Ps 103:1–6
Bibelsällsk.  Filem 1:4–6
 
Måndag
Morgon        Jer 38:7–13
Middag        1 Tim 2:1–4
Kväll            Apg 23:12–22
 
Tisdag
Morgon        Rom 12:16–21
Middag        Jak 5:13–18
Kväll            Apg 23:23–35
 
Onsdag
Morgon        Matt 7:12
Middag        Ps 116:1–6
Kväll            Apg 24:1–21
 
Torsdag
Morgon        5 Mos 15:7–11
Middag        Ps 119:89–93
Kväll            Matt 7:12
 
Fredag
Morgon        Matt 5:38–48
Middag        Ps 119:103–105
Kväll            Apg 24:22–27
 
Lördag
Morgon        Rom 13:8–10
Middag        Ps 119:129–131
Kväll            Apg 25:1–12
 
Staden riskerar ödeläggelse när en kaldeisk och en egyptisk här möts där för strid. Då prioriterar Eved-Melek att hjälpa Jeremia. Vad lär det oss? (Jer.)
Hur kan jag bli fri från behovet av att upprätta min kränkta heder? (Rom.)
Vad vill jag att andra ska göra för mig? (Matt.)
Svenskan äger det vackra ordet ”medmänniska”. Hur smakar det?

V. 38:           13–19 september
Fjortonde efter trefaldighet: Enheten i Kristus
GT                  Am 9:11–15
Epistel            1 Kor 1:10–13
Evangelium  Joh 17:18–23
Psaltaren        Ps 95:1–7
Bibelsällsk.  Ps 119:147–149
 
Måndag
Morgon        1 Kor 1:10–13
Middag        Jes 40:6–8
Kväll            Apg 25:13–22
 
Tisdag
Morgon        Am 9:11–15
Middag        5 Mos 6:4–9
Kväll            Apg 25:23–26:8
 
Onsdag
Morgon        Joh 17:18–23
Middag        Ps 19:8
Kväll            Apg 26:9–23
 
Torsdag
Morgon        Hes 37:15–22
Middag        Jes 55:10–11
Kväll            Joh 17:18–23
 
Fredag
Morgon        Luk 22:24–27
Middag        2 Mos 20:1–3
Kväll            Apg 26:24–32
 
Lördag
Morgon        Ef 4:1–6
Middag        Amos 8:11–12
Kväll            Apg 27:1–13
 
 
På vilket sätt kan Guds löfte till Israel gälla Kyrkan, om alls? (Amos)
”Åsikter” (gnåmä, 1 Kor 1:10) kan också översättas med ”kunskap”, ”tänkesätt”. Så, enighet om vad?
Vad betyder det att ”helgas genom sanningen”? (Joh.)
Hur kan vi befrämja enheten i Kristus och samtidigt bejaka mångfalden?

V. 39:           20–26 september
Femtonde efter trefaldighet: Ett är nödvändigt
GT                  5 Mos 4:29–31
Epistel            Fil 4:10–13
Evangelium  Luk 10:38–42
Psaltaren        Ps 123
Bibelsällsk.  Neh 8:9–10
 
Måndag
Morgon        5 Mos 4:29–31
Middag        Rom 10:16–18
Kväll            Apg 27:14–26
 
Tisdag
Morgon        Fil 4:10–13
Middag        Matt 7:24–27
Kväll            Apg 27:27–38
 
Onsdag
Morgon        Luk 10:38–42
Middag        Luk 8:11–15
Kväll            Apg 27:39–28:10
 
Torsdag
Morgon        Apg 4:32–35
Middag        Joh 14:23–24
Kväll            Luk 10:38–42
 
Fredag
Morgon        Matt 6:31–34
Middag        2 Tim 3:14–17
Kväll            Apg 28:11–16
 
Lördag
Morgon        1 Kung 17:8–16
Middag        1 Thess 2:13
Kväll            Apg 28:17–31
 
Mose uppmanar den som är i nöd att lyssna till Gud, inte prata till Gud. Hur brukar jag göra? (5 Mos.) 
Smaka på påståendet: Ju mindre jag begär, desto mindre saknar jag. (Fil.)
Vem är jag: Marta eller Maria eller Lasaros eller Jesus? (Luk.)
Om jag måste välja en enda nödvändighet, vilken blir det?

V. 40:           27 september–3 oktober
Sextonde efter trefaldighet: Döden och livet
GT                  Job 14:13–15
Epistel            Fil 1:20–26
Evangelium  Mark 5:35–43
Psaltaren        Ps 107:18–22
Bibelsällsk.  Heb 4:12–13
 
Måndag
Morgon        Fil 1:20–26
Middag        Jak 1:22–25
Kväll            Rom 1:1–7
 
Tisdag
Morgon        Job 14:13–15
Middag        2 Tim 2:1–2
Kväll            Rom 1:8–15
 
Onsdag
Morgon        Mark 5:35–43
Middag        Matt 25:35–36
Kväll            Rom 1:16–21
 
Torsdag
Morgon        Luk 7:11–17
Middag        Jak 2:17–18
Kväll            Mark 5:35–43
 
Fredag
Morgon        Joh 11:28–44
Middag        Nah 1:3
Kväll            Rom 1:28–32
 
Lördag
Morgon        1 Kung 17:17–24
Middag        1 Mos 1:27–28
Kväll            Rom 2:1–11
 
Job ber Gud om att få vara död ett tag, tills plågan gått över och Gud över-väldigas av sin längtan efter Job. Vilka tankar och känslor väcker det i mig?
Hem till Kristus eller fortsatt tjänst på jorden, vad väljer jag idag? (Fil.)
Varför gör Gud under ibland men inte alltid? (Mark.)
Går det att försonas med att jag ska dö?

V. 41:           4–10 oktober
Den heliga Mikaels dag: Änglarna
GT                  1 Mos 28:10–17
Epistel            Upp 12:7–12
Evangelium  Joh 1:47–51,
Psaltaren        Ps 103:19–22
Bibelsällsk.  1 Mos 9:8–11
 
Måndag
Morgon        1 Mos 28:10–17
Middag        1 Mos 12:1–3
Kväll            Rom 2:12–16
 
Tisdag
Morgon        Upp 12:7–12
Middag        2 Sam 7:10–11
Kväll            Rom 2:26–29
 
Onsdag
Morgon        Joh 1:47–51
Middag        Ps 146:7–10
Kväll            Rom 3:1–8
 
Torsdag
Morgon        Upp 5:11–14
Middag        Hab 1:1–4
Kväll            Joh 1:47–51
 
Fredag
Morgon        Luk 10:17–20
Middag        Est 4:14
Kväll            Rom 3:9–20
 
Lördag
Morgon        Dan 6:16–22
Middag        Mik 6:6–8
Kväll            Rom 3:21–31
 
Vilka erfarenheter har jag av att bli överraskad av Gud? (1 Mos.)
Vad är det att vara änglalik? Mikael kallas ibland archstrátegos – ärkegene-ralen, och avbildas med svärd. (Upp. 12)
Hur känns det att veta att Jesus ser mig? (Joh.)
Vilka är änglarna, och vad gör de?
 
V. 42:           11–17 oktober
Tacksägelsedagen:  Lovsång
GT                  Vish 7:15–22
Epistel            Kol 3:16–17
Evangelium  Luk 19:37–40
Psaltaren        Ps 65:9–14
Bibelsällsk.  Jes 42:1–4
 
Måndag
Morgon        Kol 3:16–17
Middag        Luk 4:16–19
Kväll            Rom 4:1–12
 
Tisdag
Morgon        Vish 7:15–22
Middag        Luk 15:3–7
Kväll            Rom 4:13–25
 
Onsdag
Morgon        Luk 19:37–40
Middag        Matt 28:16–20
Kväll            Rom 5:1–11
 
Torsdag
Morgon        Matt 15:29–31
Middag        Apg 4:18–20
Kväll            Luk 19:37–40
 
Fredag
Morgon        Luk 17:11–19
Middag        2 Kor 2:14
Kväll            Rom 5:12–17
 
Lördag
Morgon        1 Thess 5:16–24
Middag        Kol 1:3–6
Kväll            Rom 5:18–21
 
Visheten omtalas ibland nästan som ett namn på Gud. Hur tänker jag om det? (Vish.)
Har jag någon psalm eller sång som betyder extra mycket för mig? (Kol.)
Hur, om alls, kan det vara meningsfullt för oss att välsigna Gud? (Luk.)
Prova tanken, att vi tackar Gud för det Gud gör och lovsjunger Gud för den Gud är.

V. 43:           18–24 oktober
Nittonde efter trefaldighet: Trons kraft
GT                  Jos 2:1–15
Epistel            Heb 11:29–33
Evangelium  Mark 2:1–12
Psaltaren        Ps 73:23–26
Bibelsällsk.  2 Krön 29:11
 
Måndag
Morgon        Jos 2:1–15
Middag        1 Kor 15:58
Kväll            Rom 6:1–11
 
Tisdag
Morgon        Heb 11:29–33
Middag        2 Joh 1:1–3
Kväll            Rom 6:12–14
 
Onsdag
Morgon        Mark 2:1–12
Middag        2 Joh 1:4–6
Kväll            Rom 6:15–23
 
Torsdag
Morgon        Mark 12:41–44
Middag        2 Joh 1:7–9
Kväll            Mark 2:1–12
 
Fredag
Morgon        1 Mos 6:13–22
Middag        3 Joh 1:2–4
Kväll            Rom 7:1–6
 
Lördag
Morgon        Hebr 11:1–7
Middag        3 Joh 1:5–8
Kväll            Rom 7:7–13
 
Vad var det som fick Rachav att välja spejarnas sida, mot stadsborna? (Jos.)
Hur får jag en tro som utövar rättfärdig-het och täpper till lejongap? (Hebr)
Har jag tagit risken att göra mig till åtlöje på grund av min tro? (Mark.)
Hur gör jag för att leva i tro utan att den blir en kraftansträngning, en prestation från min sida?

V. 44:           25–31 oktober
Tjugonde efter trefaldighet: Att leva tillsammans
GT                  Tob 10:7–13
Epistel            2 Tim 1:3–5
Evangelium  Matt 13:53–57
Psaltaren        Ps 68:5–7; 
Bibelsällsk.  3 Joh 1:11
 
Måndag
Morgon        2 Tim 1:3–5
Middag        Ps 1:1–3
Kväll            Rom 7:14–25
 
Tisdag
Morgon        Tob 10:7–13
Middag        Ps 92:13–16
Kväll            Rom 8:1–11
 
Onsdag
Morgon        Matt 13:53–57
Middag        Jes 27:2–3
Kväll            Rom 8:12–17
 
Torsdag
Morgon        Apg 9:36–43
Middag        Hes 36:9–11
Kväll            Matt 13:53–57
 
Fredag
Morgon        Mark 3:31–35
Middag        Ps 107:33–38
Kväll            Rom 8:18–27
 
Alla helgons dag: Helgonen
GT                  5 Mos 34:1–5
Epistel            Heb 12:22–24
Evangelium  Luk 6:20–26
Psaltaren        Ps 126
Bibelsällsk.  2 Kor 3:18
 
Hur hanterar jag förväntan från olika vänner att vara med just dem? (Tobit)
 Vem kan jag gråta och glädjas med?
(2 Tim).
Är jag öppen nog att ta emot någon jag känner sedan förut som profet? (Matt.)
Vad utmärker just kristen gemenskapen?

V. 45:           1–7 november
Alla själars dag: Vårt evighetshopp
GT                  Jos 1:10–11
Epistel            Heb 11:13–16
Evangelium  Luk 20:37–38
Psaltaren        Ps 116:1–9
Bibelsällsk.  Joh 15:5–8
 
Måndag
Morgon        Jos 1:10–11
Middag        Rom 12:1–2
Kväll            Rom 8:28–39
 
Tisdag
Morgon        Heb 11:13–16
Middag        Kol 3:12–14
Kväll            Rom 9:1–18
 
Onsdag
Morgon        Luk 20:37–38
Middag        Gal 5:22–23
Kväll            Rom 9:19–33
 
Torsdag
Morgon        5 Mos 34:1–5
Middag        Jak 3:17–18
Kväll            Luk 6:20–26
 
Fredag
Morgon        Luk 12:4–7
Middag        Ef 4:29–32
Kväll            Rom 10:1–13
 
Lördag
Morgon        Ps 126
Middag        2 Pet 1:5–8
Kväll            Rom 10:14–21
 
 
Hur reagerar jag när det i olika situa-tioner är dags att bryta upp? (Jos.)
Lockar stadsliv i all evighet, eller hur tänker jag mig att det blir? (Hebr.)
Vad betyder det att ”för Gud är alla levande”? (Luk.)
Vad, om något alls, betyder evighetshoppet för mig till vardags?

V. 46:           8–14 november
Tjugoandra efter trefaldighet:
Frälsningen
GT                  Jes 2:2–5
Epistel            2 Pet 1:2–8
Evangelium  Joh 12:35–43
Psaltaren        Ps 62:10–13
Bibelsällsk.  2 Kor 9:6–8
 
Måndag
Morgon        2 Pet 1:2–8
Middag        Gal 2:20
Kväll            Rom 11:1–16
 
Tisdag
Morgon        Jes 2:2–5
Middag        Fil 3:10–12
Kväll            Rom 11:17–24
 
Onsdag
Morgon        Joh 12:35–43
Middag        1 Kor 1:6–9
Kväll            Rom 11:25–36
 
Torsdag
Morgon        Rom 5:15–21
Middag        Ef 1:15–17
Kväll            Joh 12:35–43
 
Fredag
Morgon        Mark 4:26–29
Middag        Kol 1:9–12
Kväll            Rom 12:1–2
 
Lördag
Morgon        1 Petr 4:12–19
Middag        2 Tim 4:7–8
Kväll            Rom 12:3–8
 
Hur kommer det sig att böneplatser och tempel ofta finns uppe på berg? (Jes.)
Det börjar med befrielse från begär och leder via ivern vidare till kärleken. Hur kan det få ske i mitt liv? (2 Petr.)
Finns det några tecken från Gud som jag kanske har missat? (Joh.)
Vad är det jag är eller blir jag frälst ifrån, och frälst till?

V. 47:           15–21 november
Söndagen före domsöndagen: Vaksamhet och väntan
GT                  Am 8:9–12
Epistel            Fil 3:20–4:1
Evangelium  Luk 17:20–30
Psaltaren        Ps 139:1–18
Bibelsällsk.  Jes 65:17–19
 
Måndag
Morgon        Am 8:9–12
Middag        Jes 61:4
Kväll            Rom 12:9–21
 
Tisdag
Morgon        Fil 3:20–4:1
Middag        Jes 49:8
Kväll            Rom 13:1–10
 
Onsdag
Morgon        Luk 17:20–30
Middag        Joh 11:25–27
Kväll            Rom 13:11–14
 
Torsdag
Morgon        Upp 3:10–13
Middag        Joh 14:1–4
Kväll            Luk 17:20–30
 
Fredag
Morgon        Jes 51:4–6
Middag        Luk 24:25–27
Kväll            Rom 14:1–13
 
Lördag
Morgon        Ps 139:1–18
Middag        Luk 24:32–34
Kväll            Rom 14:14–23
 
Läs även 8:4–8 i Amos. Hur påverkas läsningen av v. 9–12? (Amos 8)
Vad är det första jag kommer att göra med min nya kropp? (Fil.)
Kommer Guds rike att upprättas i denna värld eller är det bara inom oss? (Luk)
Hur känner jag inför ordet ”vaksamhet”, och inför ordet ”väntan”?
 
V. 48:           22–28 november
Domsöndagen: Kristi återkomst
GT                  Hes 47:6–12
Epistel            1 Kor 15:22–28
Evangelium  Matt 13:47–50
Psaltaren        Ps 102:26–29
Bibelsällsk.  1 Thess 4:13–14
 
Måndag
Morgon        1 Kor 15:22–28
Middag        1 Pet 1:3–5
Kväll            Rom 15:1–6
 
Tisdag
Morgon        Hes 47:6–12
Middag        1 Kor 15:19–20
Kväll            Rom 15:7–13                   
 
Onsdag
Morgon        Matt 13:47–50
Middag        1 Kor 15:42–44
Kväll            Rom 15:14–21
 
Torsdag
Morgon        2 Petr 3:8–13
Middag        1 Kor 15:51–53
Kväll            Matt 13:47–50
 
Fredag
Morgon        Matt 25:31–46
Middag        2 Kor 5:1
Kväll            Rom 15:22–33
 
Lördag
Morgon        Jes 65:17–19
Middag        Fil 3:20–21
Kväll            Rom 16:1–6, 16–27
 
Vilka är mina döda hav som behöver friskt vatten? (Hes.)
Är Kristi ankomst en händelse i tiden, eller något annat? (1 Kor.)
Vilka är de fula fiskarna? Somliga personer? Karaktärsdrag hos mig? Politiska strukturer? Annat? (Matt.)
 En dag tillåter Gud inte längre någon ondska. Vad tänker jag om det?